Feed on
Posts
Comments

presentació trp fscatEl diumenge 10 de febrer es va presentar en el marc del Fòrum Social Català la primera sessió del Tribunal Russell sobre Palestina, una iniciativa de la societat civil que pretén investigar les responsabilitats de la comunitat internacional en la no aplicació del Dret internacional en l’anomenat conflicte israelo-palestí.

Sabrina Senouci, membre del Comitè Internacional d’Organització, va encetar la presentació explicant l’origen del Tribunal, originalment impulsat pel filòsof i antimilitarista britànic Bertrand Russell el 1966 per tal de jutjar la política exterior i la intervenció dels Estats Units al Vietnam. Aquell primer Tribunal –més tard conegut comTribunal Internacional de Crims de Guerra– es va estructurar en dues sessions, celebrades el 1967 a Estocolm i Copenhague, en les que van participar destacats figures de l’època, com ara Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir i Lázaro Cárdenas. Uns anys més tard, entre el 1974 i el 1976, el Tribunal va celebrar diverses sessions sobre les violacions dels drets humans per part de les dictadures de l’Argentina, el Brasil i Xile. Aquestes iniciatives i el seu format de tribunal de conciència popular van tenir un gran ressò mediàtic i van servir d’inspiració per crear els Tribunals Permanents dels Pobles, que es van activar el 1976 i encara funcionen avui dia.

Ara, recuperant l’esperit d’aquell primer tribunal històric, la Fundació per la Pau Bertrand Russell promou l’establiment d’un Tribunal Russell sobre Palestina. El seu objectiu no és jutjar l’Estat d’Israel, sinó posar de manifest la complicitat de la comunitat internacional per la seva passivitat i manca de voluntat política, especialment arran de la opinió consultiva de la Cort Internacional de Justícia del 2004, que va declarar la il·legalitat del mur construit als territoris palestins ocupats i va recordar tots els països la seva obligació en fer que Israel compleixi el Dret internacional.

El Tribunal no té un valor jurídic perque les seves resolucions no són vinculants, però el compromís dels seus membres amb la legalitat i els drets humans li garanteixen una gran legitimitat. El Comitè de suport internacional està format per més de 100 personalitats de tots els àmbits, com Boutros Boutros-Ghali (ex secretari general de l’ONU), Mohammed Bedjaoui (ex president del Tribunal Internacional de Justícia), Naomi Klein (periodista), Noam Chomsky (lingüista i activista), Ken Loach (director de cinema) i José Saramago (premi Nobel de Literatura el 1998). El Tribunal funciona amb un Comitè Internacional d’Organització que té la seu a Brusl·les i diversos Comitès Nacionals de Suport.

De moment, es preveu la celebració de quatre sessions, cadascuna centrada en un aspecte: Barcelona (sobre la complicitat de la UE), Londres (l’octubre del 2010, segurament sobre la complicitat de les multinacionals), Nova York (les Nacions Unides) i Sudàfrica.

Un cop presentat el context general del Tribunal, en Giorgio Mosangini, membre del Comitè Organitzador de la sessió de Barcelona, va explicar que la iniciativa a Catalunya està impulsada per la coordinadora d’entitats Amb Palestina al Cor, que aplega un gran número d’entitats catalanes que treballen des de la perspectiva dels drets humans i l’aplicació de la legalitat a Palestina, un enfocament que s’ajusta perfectament a l’esperit del Tribunal.

Es preveu que el Tribunal Russell sobre Palestina sigui un punt de partida, que doni noves eines i visions al treball de solidaritat amb Palestina. Al cap i a la fi, el jurat del Tribunal emetrà una serìe de conclusions, però serà la societat civil la que decideixi què en fer-ne.

El mandat del jurat a Barcelona serà examinar fins a quin punt és còmplice la Unió Europea en la prolongació de la ocupació i les violacions del Dret internacional, a partir de la documentació preparada per una xarxa d’experts i acadèmics de diversos països, i després d’escoltar un seguit de testimonis. El programa provisional ja està disponible.

En David Bondia, coordinador del Comitè d’Experts a Catalunya i Espanya, va comentar la importància d’anar més enllà de la solidaritat tradicional i d’utilitzar una eina com el Dret internacional per lluitar contra la injustícia. L’informe d’experts, que s’ha preparat amb l’ajuda de tota una xarxa d’acadèmics, cobreix aspectes com ara la política exterior espanyola envers Israel, el comerç d’armes entre la Unió Europea i Israel, les polítiques israelianes d’expoliació dels recursos naturals als territoris ocupats i la complicitat de la Unió Europea en el crim d’apartheid. Es tracta d’un primer document redactat amb la idea que serveixi de base per a totes les sessions del Tribunal i que es publicarà un cop finalitzat el procès.

Després d’aquestes presentacions generals, un dels assistents va preguntar si es convidaria també a participar la defensa. En Giorgio va explicar que tots els Estats membres han rebut una carta on s’explica la iniciativa i que, si ho desitgen, són benviguts a aportar els seus arguments. En aquest sentit, cal recordar que el jurat és independent i que les seves conclusions no es coneixeran fins l’últim dia. Una de les assistents va comentar que, per la seva experiència personal amb altres iniciatives semblants, les parts acusades no solen comparèixer per evitar donar-hi qualsevol tipus de legitimitat. Per acabar, un dels assistents, refugiat palestí, va explicar com la seva mare, que va haver de fugir de Jaffa el 1948, encara espera tornar un dia a casa seva. “La meva mare té dret a tornar a casa seva; i jo, el seu fill, també. I després de mi, els meus néts i els néts dels meus néts”.

Aquesta és la paraula clau, va recordar tots els presents en David Bondia com a conclusió: “és una qüestió de drets i ja és hora que tots ens apropiem del dret internacional”.

presentació trp fscatEl domingo 10 de febrero se presentó en el marco del Fòrum Social Català la primera sesión del Tribunal Russell sobre Palestina, una iniciativa de la sociedad civil que pretende investigar las responsabilidades de la comunidad internacional en la no aplicación del derecho internacional en el denominado conflicto palestino-israelí.

Sabrina Senouci, miembro del Comité Internacional de Organización, dio inicio a la presentación explicando el origen del Tribunal, que, impulsado originariamente por el filósofo y antimilitarista británico Bertrand Russell en 1966, nace con el objetivo de juzgar la política exterior y la intervención de los Estados Unidos en Vietnam. Ese primer Tribunal –más tarde conocido comoTribunal Internacional de Crímenes de Guerra– se estructuró en dos sesiones, celebradas en 1967 en Estocolmo y Copenhagen, en las que participaron destacadas figuras de la época, como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Lázaro Cárdenas. Unos años más tarde, entre 1974 y 1976, el Tribunal celebró varias sesiones sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de las dictaduras de Argentina, Brasil y Chile. Estas iniciativas y su formato de tribunal de conciencia popular tuvieron una gran repercusión mediática y sirvieron de inspiración para crear los Tribunales Permanentes de los Pueblos, que se activaron en 1976 y que, a día de hoy, siguen en funcionamiento.

Ahora, recuperando el espíritu de aquel primer tribunal histórico, la Fundación para la Paz Bertrand Russell promueve el establecimiento de un Tribunal Russell sobre Palestina. Su objetivo no es juzgar al Estado de Israel, sino poner de manifiesto la complicidad de la comunidad internacional, por su pasividad y la ausencia de voluntad política, especialmente a raíz de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 2004, que declaró la ilegalidad del muro construido en los territorios palestinos ocupados y recordó a todos los países su obligación de hacer que Israel respete el Derecho internacional.

El Tribunal no tiene valor jurídico porque sus resoluciones no son vinculantes, pero el compromiso de sus miembros con la legalidad y los derechos humanos le garantizan una gran legitimidad. El Comité de apoyo internacional está constituido por más de 100 personalidades de todos los ámbitos, como Boutros Boutros-Ghali (ex secretario general de la ONU), Mohammed Bedjaoui (ex presidente del Tribunal Internacional de Justicia), Naomi Klein (periodista), Noam Chomsky (lingüista y activista), Ken Loach (director de cine) o José Saramago (premio Nobel de Literatura en 1998). El Tribunal funciona con un Comité Internacional de Organización con sede en Bruselas y varios Comités Nacionales de Apoyo.

Por el momento, se prevé la celebración de cuatro sesiones, cada una centrada en un aspecto: Barcelona (sobre la complicidad de la UE), Londres (en octubre de 2010, probablemente sobre la complicidad de las multinacionales), Nueva York (Naciones Unidas) y Sudáfrica.

Una vez presentado el contexto general del Tribunal, Giorgio Mosangini, miembro del Comité Organizador de la sesión de Barcelona, explicó que la iniciativa en Cataluña parte del impulso de la coordinadora de entidades Amb Palestina al Cor, que aúna un gran número de entidades catalanas que trabajan des de la perspectiva de los derechos humanos y la aplicación de la legalidad en Palestina, un enfoque que se ajusta perfectamente al espíritu del Tribunal.

Se prevé que el Tribunal Russell sobre Palestina sea un punto de partida, que aporte nuevas herramientas y visiones al trabajo de solidaridad con Palestina. Al fin y al cabo, el jurado del Tribunal emitirá una serie de conclusiones, pero será la sociedad civil la que decida que hacer con ellas.

El mandato del jurado en Barcelona será el de examinar hasta qué punto la Unión Europea es cómplice en la prolongación de la ocupación y en las violaciones del Derecho Internacional, a partir de la documentación preparada por una red de expertos y académicos de diferentes países y después de escuchar a una serie de testigos. El programa provisional ya está disponible.

David Bondia, coordinador del Comité de Expertos en Cataluña y España, comentó la importancia de ir más allá de la solidaridad tradicional y de utilizar una herramienta como el Derecho Internacional para luchar contra la injusticia. El informe de los expertos, que se ha elaborado con la ayuda de toda una red de académicos, cubre aspectos como la política exterior española hacia Israel, el comercio armamentístico entre la UE e Israel, las políticas israelíes de expolio de los recursos naturales de los territorios ocupados y la complicidad de la UE en el crimen del apartheid. Se trata de un primer documento redactado con la idea de ser la base para todas las sesiones del Tribunal y que se publicará una vez finalizado el proceso.

Después de estas presentaciones generales, uno de los asistentes preguntó si se iba a invitar también a participar a la defensa. Giorgio, explicó que todos los Estados miembros han recibido una carta donde se explica la iniciativa y que, si lo desean, son bien recibidos a aportar sus argumentos. En este sentido, es necesario recordar, que el jurado es independiente y que sus conclusiones no se conocerán hasta el último día. Una de las asistentes comentó que, por su experiencia personal en otras iniciativas similares, las partes acusadas no suelen comparecer para así evitar dar cualquier tipo de legitimidad al proceso. Para finalizar, uno de los asistentes, refugiado palestino, explicó como su madre, que se vio forzada a huir de Jaffa en 1948, aún hoy, espera poder volver algún día a su casa. “Mi madre tiene derecho a volver a su casa; y yo, su hijo, también. Y después de mi, mis nietos y los nietos de mis nietos”.

Ésta es la palabra clave, recordó David Bondia a los presentes y, a modo de conclusión, señaló: “es una cuestión de derechos y ya es hora que todos nos apropiemos del derecho internacional”.

Comments are closed.