Feed on
Posts
Comments

La organització del Tribunal Russell sobre Palestina depèn del seu Comitè Internacional Organitzador (CIO), format pels membres següents: Ken Coates, Pierre Galand, Stéphane Hessel, Marcel-Francis Kahn, Robert Kissous, François Maspero, Paulette Pierson-Mathy, Bernard Ravenel i Brahim Senouci.


El CIO treballa principalment amb els comitès següents:

– El Comitè de suport internacional, format per persones dels sectors acadèmic, científic, cultural i polític amb renom internacional i sense cap càrrec polític actual.

– Els Comitès nacionals de suport, que ajuden a recaptar fons, i garanteixen la movilització popular i la difusió mediàtica. També es poden encarregar d’organitzar una sessió al seu país o territori o de participar en la d’altres comitès.

– El Comitè d’experts i de testimonis, que és l’encarregat de construir els arguments jurídics que es presentaran al Tribunal. Els experts són advocats i investigadors que coneixen especialment bé algun dels temes tractats pel Tribunal, i són escollits per la seva experiència, coneixements tècnics i imparcialitat. Els testimonis són convidats a testificar sobre situacions col·lectives.

El Tribunal en si és l’element central del projecte. Un cop presentat l’al·legat basat en els informes elaborats pel Comitè d’experts i de testimonis, el jurat del Tribunal –format per personalitats il·lustres del món acadèmic, científic, cultural i polític– emetrà el seu veredicte i entregarà les seves conclusions.

La organización del Tribunal Russell sobre Palestina depende de su Comité Internacional Organizador (CIO), integrado por los siguientes miembros: Ken Coates, Pierre Galand, Stéphane Hessel, Marcel-Francis Kahn, Robert Kissous, François Maspero, Paulette Pierson-Mathy, Bernard Ravenel y Brahim Senouci.


El CIO trabaja principalmente con los siguientes comités:

– El Comité de apoyo internacional, formado por personas de los sectores académico, científico, cultural y político con una reputación internacional y sin ningún cargo político actual.

– Los Comités nacionales de apoyo, que contribuyen a la recaudación de fondos, y garantizan la movilización popular y la difusión mediática. También pueden ser los encargados de organizar una sesión en su país o participar en la de otros.

– El Comité de expertos y de testigos, que es el encargado de construir los argumentos jurídicos que se presentarán al Tribunal. Los expertos son abogados e investigadores que conocen especialmente bien alguno de los temas tratados por el Tribunal, y son elegidos por su experiencia, conocimientos técnicos e imparcialidad. Los testigos son invitados a testificar sobre situaciones colectivas.

El Tribunal en sí es el elemento central del proyecto. Una vez presentado el alegato basado en los informes elaborados por el Comité de expertos y de testigos, el jurado del Tribunal –compuesto por personalidades ilustres del mundo académico, científico, cultural y político– emitirá su veredicto y entregará sus conclusiones.

Comments are closed.