Feed on
Posts
Comments

Amb aquesta carta, instem a la creació d’un Tribunal Russell sobre Palestina. Aquest Tribunal treballarà amb rigor i amb el mateix esperit que el Tribunal sobre Vietnam que es va establir el 1967 sota la presidència d’en Jean-Paul Sartre.

El Tribunal jutjarà les violacions del dret internacional de les quals són víctimes els palestins i les palestines, i que impedeixen al poble palestí gaudir d’un Estat sobirà.

La opinió consultiva emesa pel Tribunal Internacional de Justícia de La Haia el 9 de juliol del 2004 resumeix aquestes violacions i conclou, més concretament, que Israel ha de desmantellar el Mur i compensar els palestins i les palestines per tots els danys derivats de la seva construcció.

La opinió reitera, en l’apartat §163.D, que “tots els Estats tenen l’obligació de no reconèixer la situació il·legal resultant de la construcció del Mur i de no prestar ajuda o assistència per mantenir la situació creada per aquesta construcció; tots els Estats parts de la Quarta Convenció de Ginebra relativa a la protecció dels civils en temps de guerra, del 12 d’agost del 1949, tenen, a més, l’obligació, tot respectant la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional, de garantir el compliment per part d’Israel del dret internacional consagrat en aquesta Convenció”.

La opinió va ser confirmada el 24 de juliol del 2004 mitjançant la Resolució ES-10/15 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, aprovada per 150 Estats membre. L’Assemblea General “exigeix que Israel, la potència ocupant, compleixi amb les seves obligacions, tal com s’estableix en l’opinió consultiva” i “exhorta tots els Estats membre de les Nacions Unides a complir amb les seves obligacions jurídiques, tal com s’estableix en l’opinió consultiva”.

Arran de la opinió de La Haia i de la resolució de l’ONU, el Tribunal Russell sobre Palestina reafirmarà la preemi- nència del dret internacional com a base per a la resolució del conflicte israelo-palestí. El Tribunal determinarà les infraccions en l’aplicació de la llei i tractarà de portar tots els seus autors a l’atenció de l’opinió pública internacional.

El seu suport al Tribunal li donarà el pes moral necessari per fer avançar la causa de la justícia i el dret en aquesta part del món.

Gràcies per la seva atenció i la seva resposta a aquesta crida.

Rebi una salutació cordial,

Ken Coates Nurit Peled Leila Shahid
President de la Fundación
Bertrand Russell
Premi Sajárov 2001 Delegada general de Palestina a la Unió Europea, Bèlgica i LuxemburgCon esta carta, instamos a la creación de un Tribunal Russell sobre Palestina. Este Tribunal trabajará con rigor y con el mismo espíritu que el Tribunal sobre Vietnam que se estableció en 1967 bajo la presidencia de Jean-Paul Sartre.

El Tribunal juzgará las violaciones del derecho internacional de las que son víctimas los palestinos y las palestinas, y que impiden al pueblo palestino disfrutar de un Estado soberano.

El dictamen consultivo emitido por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el 9 de julio de 2004 resume estas violaciones y concluye, más concretamente, que Israel debe desmantelar el Muro y compensar a los palestinos y las palestinas por todos los daños derivados de su construcción.

El dictamen reitera, en el apartado § 163.D, que “todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la construcción del Muro y de no prestar ayuda o asistencia para mantener la situación creada por esta construcción; todos los Estados partes de la Cuarta Convención de Ginebra relativa a la protección de los civiles en tiempo de guerra, del 12 de agosto de 1949, tienen además la obligación, respetando la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, de garantizar el cumplimiento por parte de Israel del derecho internacional consagrado en esta Convención”.

El dictamen fue confirmado el 24 de julio de 2004 mediante la Resolución ES-10/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada por 150 Estados miembro. La Asamblea General “exige que Israel, la potencia ocupante, cumpla con sus obligaciones, tal como se establece en el dictamen consultivo“ y “exhorta a todos los Estados miembro de las Naciones Unidas a cumplir con sus obligaciones jurídicas, tal como se establece en el dictamen consultivo”.

A raíz del dictamen de La Haya y de la resolución de la ONU, el Tribunal Russell sobre Palestina reafirmará la preeminencia del derecho internacional como base para la resolución del conflicto israelo-palestino. El Tribunal determinará las infracciones en la aplicación de la ley y tratará de llevar todos sus autores a la atención de la opinión pública internacional.

Su apoyo al Tribunal le dará el peso moral necesario para hacer avanzar la causa de la justicia y el derecho en esta parte del mundo.

Gracias por su atención y su respuesta a este llamamiento. Reciba un cordial saludo,

Ken Coates Nurit Peled Leila Shahid
Presidente de la Fundación
Bertrand Russell
Premio Sajárov 2001 Delegada general de Palestina en la Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo

Comments are closed.