Feed on
Posts
Comments

El Tribunal Russell sobre Palestina s’organitza en front de la manca d’aplicació de part dels estats i de la comunitat internacional de la opinió consultiva de la Cort Internacional de Justícia del 9 de juliol del 2004, i de la resolució ES-10/15 de la Assemblea General de les Nacions Unides adoptada el 20 de juliol del 2004.

La referència jurídica del treball dels Comitès d’experts als diferents països i del Tribunal són les següents convencions, resolucions i normes de dret internacional:

Convencions Internacionals (de les que Israel és part):

 • Carta de les Nacions Unides, 26 de juny de 1945
 • Convenció per la prevenció i la repressió del crim de genocidi, 9 de desembre de 1948
 • Convenció (IV) de Ginebra relativa a la protecció de persones civils en temps de guerra, 12 d’agost de 1949
 • Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial, 21 de desembre de 1965
 • Pacte Internacional relatiu als drets civils i polítics, 16 de desembre de 1966
 • Pacte Internacional relatiu als drets econòmics, socials i culturals, 16 de desembre de 1966
 • Convenció Internacional sobre l’eliminació i la repressió del crim d’Apartheid, 1973
 • Protocol Addicional a les Convencions de Ginebra relatiu a la protecció de les víctimes dels conflictes armats internacionals, 1977
 • Convenció contra la Tortura i altres penes o tractes cruels, inhumans o degradants, 1984
 • Convenció relativa als drets de l’infant, 20 de novembre de 1989

Resolucions pertinents de les Nacions Unides sobre Palestina:

Consell de Seguretat:

 • Resolució 242 (Obligació de retirada dels territoris ocupats)
 • Resolució 338 (Obligació de retirada dels territoris ocupats)
 • Resolució 446 (Il•legalitat de les colònies israelianes)
 • Resolució 478 (Nul•litat de l’Annexió de Jerusalem)

Assemblea General:

 • Resolució 181 (Pla de partició)
 • Resolució 194 (Retorn dels refugiats)
 • Resolució ES 10/15 (Il•legalitat del Mur, obligació d’Israel de enderrocar-lo, obligació dels Estats de fer respectar la IV Convenció de Ginebra)

Normes de dret internacional consuetudinari (normes instaurades per la pràctica, incloent l’aplicació de tractats dels que Israel no és part):

 • Principis del dret de l’ocupació enunciats pel Reglament de La Haia relatiu a les lleis inormes consuetudinàries de la guerra, 18 d’octubre de 1907
 • Principi de no adquisició de territoris mitjançant l’amenaça o l’ús de la força (Resolució 2625 de l’Assemblea General de NNUU)
 • Principi del dret dels pobles a disposar d’ells mateixos – Dret del poble palestí a l’autodeterminació
 • Principi de la sobirania permanent dels pobles sota ocupació estrangera sobre els seus recursos naturals
 • Declaració Universal dels Drets Humans, Resolució de l’Assemblea General de NNUU del 10 de desembre de 1948 (text no obligatori que ha adquirit un valor consuetudinari)

El Tribunal Russell sobre Palestina se organiza frente a la falta de aplicación de parte de los estados y de la comunidad internacional de la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004, y de la Resolución ES-10/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada el 20 de julio de 2004.

La referencia jurídica del trabajo de los Comités de Expertos en los diferentes países y del Tribunal son las siguientes convenciones, resoluciones y normas de derecho internacional:

Convenciones Internacionales (de las que Israel es parte):

 • Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945
 • Convención para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio, 9 de diciembre de 1948
 • IV Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, 12 de agosto de 1949
 • Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 21 de diciembre de 1965
 • Pacto Internacional relativo a los Derechos Civiles y Políticos, 16 de diciembre de 1966
 • Pacto Internacional relativo a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 16 de diciembre de 1966
 • Convención Internacional sobre la eliminación y la represión del Crimen de Apartheid, 1973
 • Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales, 1977
 • Convención contra la Tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, 1984
 • Convención relativa a los derechos de la infancia, 20 de noviembre de 1989

Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas sobre Palestina:

Consejo de Seguridad:

 • Resolución 242 (Obligación de retirada de los territorios ocupados)
 • Resolución 338 (Obligación de retirada de los territorios ocupados)
 • Resolución 446 (Ilegalidad de las colonias israelíes)
 • Resolución 478 (Nulidad de la Anexión de Jerusalén)

Asamblea General:

 • Resolución 181 (Plan de partición)
 • Resolución 194 (Retorno de los refugiados)
 • Resolución ES 10/15 (Ilegalidad del Muro, obligación de Israel de derrocarlo, obligación de los Estados de hacer respetar la IV Convención de Ginebra)

Normas de derecho internacional consuetudinario (normas instauradas por la práctica, incluyendo la aplicación de tratados de los que Israel no es parte):

 • Principios del derecho de la ocupación enunciados por el Reglamento de La Haya sobre las leyes y normas consuetudinarias de la guerra, 18 de octubre de 1907
 • Principio de no adquisición de territorios mediante la amenaza o el uso de la fuerza (Resolución 2625 de la Asamblea General de NNUU)
 • Principio del derecho de los pueblos a disponer de sí mismos – Derecho del pueblo palestino a la autodeterminación
 • Principio de la soberanía permanente de los pueblos bajo ocupación extranjera sobre sus recursos naturales
 • Declaración Universal de los Derechos Humanos, resolución de la Asamblea General de NNUU el 10 de diciembre de 1948 (texto no obligatorio que ha adquirido un valor consuetudinario)

Comments are closed.