Feed on
Posts
Comments

El 9 de juliol del 2004, la Cort Internacional de Justícia (CIJ) va dictaminar amb una opinió consultiva la il·legalitat del mur construït per Israel a la Palestina ocupada. Onze dies després, l’Assamblea General de les Nacions Unides va adoptar, amb una clara majoria, la Resolució ES-10/15, amb la que reconeix la opinió de la CIJ i exigeix els Estats membre de l’ONU que observin les seves obligacions jurídiques d’acord amb la opinió consultiva: no fer res que suposi una ajuda a la construcció del mur ni el reconeixement de la situació il·legal que el genera, a més de garantir que Israel observi els seus deures segons el dret internacional humanitari i el dret a l’autodeterminació del poble palestí.

Tanmateix, tots els Estats que van votar a favor de la Resolució ES-10/15 s’han limitat després a emetre condemnes i declaracions polítiques, i han permès Israel de seguir la seva política de confiscacions, d’establiment de colònies il·legals en territoris ocupats i de violació dels drets del poble palestí.

La guerra que van lliurar el Govern i l’exèrcit israelians el desembre del 2008 a la franja de Gaza, ja sotmesa a un brutal setge, va fer més palès que mai el menyspreu d’Israel pel dret internacional, i la responsabilitat i complicitat de la resta de països –especialment dels Estats Units i de la Unió Europea– en la perpetuació de la injustícia comesa contra el poble palestí. Donat que les condemnes no han anat acompanyades de cap sanció, Israel gaudeix del suport tàctit de la comunitat internacional.

És en aquest context que cal entendre l’establiment del Tribunal Russell per Palestina, una iniciativa cívica que fomenta el dret internacional com a peça clau per incidir en el conflicte israelo-palestí i que pretén movilitzar l’opinió pública internacional per tal que les Nacions Unides i els seus Estats membre adoptin les mesures necessàries per acabar amb la impunitat de l’Estat d’Israel i assolir una solució justa i duradora al conflicte.

Així, més enllà de la coneguda responsabilitat d’Israel, el seu objectiu és demostrar la complicitat de tercers Estats i organitzacions internacionals que, amb la seva passivitat o suport actiu, permeten que Israel segueixi violant els drets del poble palestí i que la situació es perpetuï i empitjori.

El 9 de julio de 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con una opinión consultiva dictaminó la ilegalidad del muro construido por Israel en la Palestina ocupada. Once días después, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó, por una aplastante mayoría, la Resolución ES-10/15, por la que reconoce la opinión de la CIJ y exige a los Estados miembro de la ONU que cumplan con sus obligaciones jurídicas según lo establecido por la opinión consultiva: no hacer nada que implique una ayuda a la construcción del muro ni el reconocimiento de la situación ilegal que lo genera, además de garantizar que Israel observe sus deberes en virtud del derecho internacional humanitario y del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.

Sin embargo, todos esos Estados que votaron a favor de la Resolución ES-10/15, se han contentado posteriormente con emitir condenas y declaraciones políticas, y han permitido a Israel seguir con su política de confiscaciones, de implantación de colonias ilegales en territorios ocupados y de violación de los derechos del pueblo palestino.

La guerra librada por el Gobierno y el ejército israelíes en diciembre de 2008 en la franja de Gaza, sometida ya a un brutal bloqueo, hizo más patente que nunca el desprecio de Israel por el derecho internacional, y la responsabilidad y complicidad del resto de países –especialmente de los Estados Unidos y de la Unión Europea– en la perpetuación de la injusticia cometida contra el pueblo palestino. Puesto que las condenas no han ido acompañadas de ninguna sanción, Israel goza de un apoyo tácito de la comunidad internacional.

Es en este contexto en que cabe entender el establecimiento del TRP, una iniciativa cívica que promueve el derecho internacional como pieza clave para incidir en el conflicto israelo-palestino y que pretende movilizar a la opinión pública internacional para que las Naciones Unidas y sus Estados miembro adopten las medidas necesarias para poner fin a la impunidad del Estado de Israel y alcanzar una solución justa y duradera del conflicto.

Así, más allá de la consabida responsabilidad de Israel, su objetivo es demostrar la complicidad de terceros Estados y organizaciones internacionales que, mediante su pasividad o su apoyo activo, permiten que Israel siga violando los derechos del pueblo palestino y que la situación se perpetúe y agrave.

Comments are closed.